USA BIO-RAD

  • Bio-Rad Bole Genepulserxcell

    பயோ-ராட் போலே ஜெனிபல்செர்க்செல்

    Bio-Rad Bole Genepulserxcell எலக்ட்ரோபோரேஷன் சிஸ்டம் நியூக்ளியோடைடுகள், டிஎன்ஏக்களை ஆர்என்ஏ, புரதங்கள், கிளைக்கான்கள், சாயங்கள் மற்றும் வைரஸ் துகள்கள் மற்றும் புரோகாரியோடிக் மற்றும் யூகாரியோடிக் செல்களில் அறிமுகப்படுத்தலாம்.
  • CFX96TOUCH Fluorescent Quantitative PCR instrument

    CFX96TOUCH ஃப்ளோரசன்ட் அளவு PCR கருவி

    CFX96Touch fluorescent quantitative PCR ஆனது நியூக்ளிக் அமில அளவீடு, மரபணு வெளிப்பாடு நிலை பகுப்பாய்வு, மரபணு மாற்றம் கண்டறிதல், GMO கண்டறிதல் மற்றும் தயாரிப்பு குறிப்பிட்ட பகுப்பாய்வு போன்ற பல்வேறு ஆராய்ச்சித் துறைகளில் பயன்படுத்தப்படலாம்.