உரித்தல் சோதனையாளர்

  • DRK182B Interlayer Peeling Test Machine

    DRK182B இன்டர்லேயர் பீலிங் டெஸ்ட் மெஷின்

    DRK182B இன்டர்லேயர் பீல் ஸ்ட்ரெண்ட் டெஸ்டர் முக்கியமாக அட்டைப் பெட்டியின் காகித அடுக்கின் தலாம் வலிமைக்கான சோதனைக் கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அதாவது காகித மேற்பரப்பில் உள்ள இழைகளுக்கு இடையிலான பிணைப்பு வலிமை.
  • DRK182A Interlayer Peeling Test Machine

    DRK182A இன்டர்லேயர் பீலிங் டெஸ்ட் மெஷின்

    DRK182A இன்டர்லேயர் பீல் ஸ்ட்ரென்ட் டெஸ்டர் முக்கியமாக அட்டையின் காகித அடுக்கின் தலாம் வலிமையை சோதிக்கப் பயன்படுகிறது, அதாவது காகிதத்தின் மேற்பரப்பில் உள்ள இழைகளுக்கு இடையே உள்ள பிணைப்பு வலிமை.