துணி திரவ நீர் டைனமிக் டிரான்ஸ்மிசிபிலிட்டி மீட்டர்